1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • 1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 • 1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • 1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 1.5. PRZEDSIĘBIORCA – podmiot dla którego zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 1.6. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu przypisywana do każdego Klienta indywidualnie, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 • 1.7. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
 • 1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 • 1.9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 • 1.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.derbybakalie.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.
 • 1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 • 1.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 1.14. USŁUGODAWCA – DERBY INGREDIENTS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Armii Krajowej 21 C; 35-307 Rzeszów, NIP: PL 8133790034 adres poczty elektronicznej hello@dnuts.pl , numer telefonu 537 822 885.
 • 1.15. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 2.1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców
 • 2.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym.
 • 2.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: DERBY INGREDIENTS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Armii Krajowej 21 C; 35-307 Rzeszów, NIP: PL 8133790034 adres poczty elektronicznej hello@dnuts.pl , numer telefonu 537 822 885.
 • 2.4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  • 2.4.1. założenie i prowadzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym;
  • 2.4.2. interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
 • 2.5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania stron Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, dokonywania zakupów w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym rejestracji w Sklepie internetowym, a także składania zamówień na Towary, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • 2.6. Przeglądanie asortymentu Sklep internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również bez dokonywania procesu rejestracji, na zasadach określonych w pkt. 4.
 • 2.7. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.derbybakalie.pl. Na żądanie Klienta niniejszy Regulamin może mu zostać również udostępniony w formacie .pdf.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO. REJESTRACJA I LOGOWANIE.

Zasady ogólne
 • 3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych dotyczących Klientów.
 • 3.2. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych, zabronionych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie stron internetowych Sklepu internetowego lub funkcjonalności Sklepu internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 • 3.3. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • 3.3.1. podał w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, w tym w szczególności dane podmiotu, pod który się podszywa, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • 3.3.2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
  • 3.3.3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy lub osób trzecich.
 • 3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 • Rejestracja
 • 3.5. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia Klientowi:
  • 3.5.1 wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresu dostawy;
  • 3.5.2 składanie Zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  • 3.5.3. tworzenie listy zakupów;
  • 3.5.4. korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 • 3.6. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres zamieszkania (siedziby), adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, numer NIP (w przypadku przedsiębiorcy) oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 3.7. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sklep internetowy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 • 3.8. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3.9. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta, w tym w szczególności loginu i hasła.
 • 3.10. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 • 3.11. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu internetowego należy skontaktować się e-mailowo z Usługodawcą pod adresem hello@dnuts.pl Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Usługodawcą o świadczenie usługi elektronicznej, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 • 3.12. Usługodawca może zablokować konto Klienta w przypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności:
  • 3.12.1. naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego,
  • 3.12.2. innego powtarzającego się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu,
  • 3.12.3 zamówienia przez Klienta produktów z podaniem nieprawdziwych danych, w tym podanie błędnych lub nieprawdziwych danych do wystawienia faktury VAT, lub danych uniemożliwiających odszukanie adresata w celu dokonania dostawy Towarów,
  • 3.12.4. co najmniej dwukrotnego opóźnienia w terminach płatności, w szczególności w terminie płatności za zamówiony Towar, przekraczające 7 dni;
 • 3.13. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usługi elektronicznej w trybie natychmiastowym. Niezależnie od przypadków, o których mowa powyżej, umowa o świadczenie usługi elektronicznej może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
 • 3.14. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z pkt. 3.12 powyżej, niezrealizowane Zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Usługodawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność.
 • 3.15. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 • Logowanie
 • 3.16. Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 • 3.17. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu internetowego.
 • 3.18. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • 4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która w celu zawarcia umowy sprzedaży, wymaga potwierdzenia przez Sklep internetowy.
 • 4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena zamówionego Produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 • 4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo indywidualnego negocjowania warunków płatności z Klientem, z uwzględnieniem historii zamówień i płatności. Usługodawca ma również prawo przyznania korzystniejszych warunków w zakresie wydłużenia terminu płatności oraz zmniejszenia kosztów dostawy, po analizie historii zamówień danego Klienta
 • 4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie. Zamówienie można złożyć po zalogowaniu na konto Klienta przy użyciu loginu i hasła uzyskanych w trakcie procesu rejestracji, lub bez logowania przy użyciu opcji “Zamówienie bez zakładania konta”.
  • 4.4.1. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka, które dokonywane jest przez naciśnięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”.
 • 4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie naciśnięcia przycisku “Złóż Zamówienie”, po uprzenim złożeniu oświadczenia Klienta o zapoznaniu się oraz akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://derbybakalie.pl/polityka-prywatnosci/.
 • 4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 • 4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 • 4.8. Usługodawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 • 4.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia błędnie i niekompletnie wypełnionych formularzy Zamówienia.

5. DOSTAWA

 • 5.1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, na adres dostawy Klienta wskazany w Zamówieniu.
 • 5.2. Usługodawca dostarczy Produkty za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 • 5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów europejskich.
 • 5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia i mogą się różnić w zależności od miejsca dostawy.
 • 5.5. W momencie odbioru przesyłki, Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia jej zawartości w obecności pracownika podmiotu doręczającego przesyłkę. W razie stwierdzenia uszkodzenia paczki, niezgodności Towaru z Zamówieniem, uszkodzenia Towaru lub jego braków, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi podmiotu doręczającego – co wymaga spisania protokołu reklamacyjnego. Procedura zgłaszania wad jakościowych Towarów uregulowana jest odrębnie w niniejszym Regulaminie w pkt. 7.

6. PŁATNOŚĆ

 • 6.1.Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • 6.1.1. Za pobraniem (po potwierdzeniu mailowym).
  • 6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Usługodawcy wskazane są na stronie internetowej Usługodawcy oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
  • 6.1.3. Za pośrednictwem serwisu przelewy24;
 • 6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 • 6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 • 6.4. Usługodawca może wstrzymać realizację Zamówienia w przypadku braku płatności lub opóźnienia w uregulowaniu płatności przez Klienta.
 • 6.5. Usługodawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Usługodawcy do wystawienia faktury VAT na zakupione Produkty bez podpisu odbiorcy. Dokument faktury zostanie przesłany do Klienta łącznie z Produktem.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Postanowienia dotyczące Konsumentów
 • 7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres: na adres: Derby Ingredients Poland Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 21/lok. C3 35-307 Rzeszów, Polska, lub elektronicznie na adres e-mail Usługodawcy: hello@dnuts.pl
 • 7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
 • 7.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 7.1. biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • 7.4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Strony zobowiązują sobie wzajemnie zwrócić wszystko, co świadczyły na swoją rzecz.
 • 7.5. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy. Usługodawca dokona zwrotu środków na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób. Zwrot Produktów przez Konsumenta powinien nastąpić poprzez jego wysyłkę na adres Usługodawcy wskazany w pkt. 7.1 powyżej. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktów.
 • 7.6. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru związane z odstąpieniem od umowy, (a w szczególności koszty transportu towaru i koszty płatności dokonanej za pośrednictwem platform płatności) ponosi Klient.
 • 7.7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • 7.7.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • 7.7.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • 7.7.3.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • 7.7.4.o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • 7.7.5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • 7.7.6.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • 7.7.7.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • 7.7.8.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • 7.7.9.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • 7.7.10.o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 • Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
 • 7.8. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 • 7.9. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 7.10. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • 7.11. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • 7.12. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 • 7.13. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

8. REKLAMACJE

 • 8.1. Klient powinien dokonać sprawdzenia Produktu w sposób opisany w pkt. 5.5., w obecności pracownika podmiotu doręczającego Produkt – przedstawiciela firmy kurierskiej, a w razie stwierdzenia wad Produktu, jego uszkodzeń, powinien niezwłocznie wypełnić i podpisać protokół reklamacyjny, wręczyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny pracownikowi podmiotu doręczającego i zwrócić mu wadliwy Produkt w celu jego odesłania do Usługodawcy.
 • 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, można złożyć również za pośrednictwem platformy internetowej Sklepu internetowego, po zalogowaniu się na konto Klienta – za pośrednictwem udostępnionego formularza reklamacyjnego lub poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: reklamacje@dnuts.pl
 • 8.3 Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 21 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. We wskazanym terminie Usługodawca poinformuje Klienta, czy uznaje reklamację za zasadną czy nieuzasadnioną. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • 8.4. W związku z zasadną reklamacją i zwrotem Produktu objętego wadami, Usługodawca zwróci Klientowi cenę zapłaconą za Produkt dotknięty wadą fizyczną. Zwrot ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy, w którego nastąpiła zapłata za Produkt. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Klientów jest wyłączona.
 • 8.5 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wyrządzone Klientom ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Usługodawcy za nabycie danego Produktu.
 • 8.6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać w formie pisemnej na adres: : DERBY INGREDIENTS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Armii Krajowej 21 C; 35-307 Rzeszów, NIP: PL 8133790034 adres poczty elektronicznej hello@dnuts.pl , numer telefonu 537 822 885. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • 9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • 9.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • 9.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 • 9.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

10. DANE OSOBOWE

 • 10.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: DERBY INGREDIENTS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Armii Krajowej 21 C; 35-307 Rzeszów, NIP: PL 8133790034 adres poczty elektronicznej hello@dnuts.pl , numer telefonu 537 822 885.
 • 10.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
 • 10.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji oraz poprawiania.
 • 10.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 • 10.5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w Polityce Prywatności, zamieszczonej pod adresem: https://derbybakalie.pl/polityka-prywatnosci/.

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 • 11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • 11.2. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • 11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • 11.3.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 • 11.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • 11.5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego. W takim wypadku Usługodawca dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu internetowego lub inne utrudnienia w korzystaniu z wszystkich jego funkcjonalności lub spowolnienie funkcjonalności miały miejsce w godzinach nocnych.
 • 11.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest w szczególności:
  • 11.6.1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
  • 11.6.2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • 11.6.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu internetowego;
  • 11.6.4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • 11.6.5. zmiana wymagań prawnych lub podstawy prawnej do prowadzenia Sklepu internetowego, w szczególności świadczenia usług drogą elektroniczną, przetwarzania danych osobowych Klientów;
  • 11.6.6. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  • 11.6.7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  • 11.6.8. przeciwdziałanie nadużyciom;
  • 11.6.9. poprawa obsługi Klientów;
  • 11.6.10. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • 11.7. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony za pośrednictwem strony www Sklepu internetowego. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat zamieszczony na stronach www Sklepu internetowego.
 • 11.8. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie internetowym (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z pkt. 11.7.
 • 11.9. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu są realizowane na zasadach dotychczasowych.

12. ZASADY PROMOCJI

 • 12.1. Produkty będące w aktualnej ofercie promocyjnej nie podlegają dodatkowym działaniom promocyjnym.
 • 12.2. Produkty przecenione nie łączą się z innymi promocjami oraz zniżkami, kodami.